Contact us

TUSSEN:

Syndo Health NV, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel), Chaussée de Gand 1434 en met ondernemingsnummer 0698.831.451, hier vertegenwoordigd door Sandra Schnock;

(hierna: “Syndo Health”);

EN

de gebruiker

hierna gezamenlijk genoemd “de partijen”.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Ambulante telemonitoring en self care support

Syndo Health levert aan de gebruiker diensten voor ambulante telemonitoring en self care support (hierna: “de Diensten”).

De Diensten houden kortweg in dat Syndo Health aan de gebruiker een box met meetinstrumenten (bv. weegschaal, stappenteller, bloeddrukmeter) levert (hierna: “de meetinstrumenten”). De gebruiker voert hiermee thuis metingen uit waarvan de resultaten worden verzonden naar een beveiligde onlineapplicatie (hierna: “de App”).

De meetresultaten worden via de App geregistreerd en worden, op basis van de informatie die de gebruiker aan Syndo Health bezorgd, opgevolgd door een coach van Syndo Health (ambulante telemonitoring). De coach zal de gebruiker bijstaan ter bevordering van een goed gebruik van de meetinstrumenten en van een gepaste levensstijl na het ontslag uit het ziekenhuis (self care support) en zal bij alerts van de App contact opnemen met de gebruiker en hem/haar vragen zich te wenden tot een arts of ziekenhuis.

De Diensten van Syndo Health zijn géén medische diensten. Zij omvatten geen tussenkomst van een arts en vervangen uw arts dus niet. De Diensten zijn enkel een hulpmiddel voor de gebruiker om hem/haar zelf zijn gezondheidstoestand en medicatiegebruik te laten opvolgen en om desgevallend aanpassingen in zijn/haar levensstijl te maken.

De gebruiker begrijpt en gaat akkoord met het volgende:

 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om juiste en volledige gezondheidsinformatie (bv. medicatiegebruik) te bezorgen aan Syndo Health wanneer hierom wordt gevraagd. Zonder deze informatie kan de App niet correct functioneren.
 2. De gebruiker dient zelf zijn arts te contacteren of zich aan te bieden bij een ziekenhuis indien de coach hem/haar op de hoogte brengt van een alert. Syndo Health zal niet zelf een arts of ziekenhuis contacteren in geval van een alert.
 3. Ook bij dringende medische vragen of problemen dient de gebruiker steeds zelf zo snel mogelijk een arts te contacteren of zich aan te bieden bij een ziekenhuis. Syndo Health biedt géén permanente monitoring in real-time en kan u niet altijd meteen waarschuwen.

De Diensten van Syndo Health worden niet aangeboden of geleverd aan personen onder 18 jaar.

Kostprijs

Het gebruik van de Diensten is gratis gedurende een proefperiode van 6 maanden. Deze gratis dienstverlening omvat het volgende:

 • eenmalige Set-up
 • eenmalige levering (weegschaal, stappenteller en bloeddrukmeter)
 • Syndo service:
  • behandeling van alarmen
  • toegang tot de app met digitale coaching
  • pro-actieve opvolging door de persoonlijke coach ter ondersteuning van de nieuwe levensstructuur van de gebruiker (voeding, beweging, …)

Tenzij de gebruiker de Diensten vóór het verstrijken van de proefperiode opzegt overeenkomstig de Algemene voorwaarden, worden voor het gebruik van de Diensten na deze proefprediode van 6 maanden de volgende prijzen (hierna: “de Prijs”) overeengekomen:

 • Syndo service € 2,50/dag

De Prijs is inclusief 21% BTW.

De Prijs kan aangepast worden tijdens de overeenkomst zoals bepaald in de hierbij gevoegde Algemene Voorwaarden van Syndo Health voor ambulante telemonitoring en self care support (hierna: “de Algemene Voorwaarden”).

De gebruiker ontvangt 14 dagen voorafgaand aan de betalingsdatum een factuur met het verschuldigde bedrag van de Prijs. De betaling gebeurt via bankdomiciliëring. De gebruiker geeft hiertoe aan Syndo Health een mandaat via het SEPA-formulier.

De overige betalingsvoorwaarden staan geregeld in de Algemene Voorwaarden. 

 

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

De gebruiker verklaart dat hij/zij voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst zorgvuldig kennis heeft genomen van de volgende documenten:

 • de Algemene Voorwaarden van Syndo Health voor ambulante telemonitoring en self care support. Een kopie van de Algemene Voorwaarden werd afgeleverd samen met deze overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van deze overeenkomst. De gebruiker verklaart door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;
 • de Privacyverklaring van Syndo Health. Een kopie van deze Privacyverklaring werd afgeleverd samen met deze overeenkomst en legt uit hoe Syndo Health met de persoonsgegevens van de gebruiker zal omgaan. De gebruiker begrijpt dat deze overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de verwerking van zijn/haar gezondheidsgegevens en dat Syndo Health uitdrukkelijk toestemming vraagt om deze gezondheidsgegevens conform de wet te kunnen verwerken. Door ondertekening van deze overeenkomst geeft de gebruiker toestemming aan Syndo Health voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst met Syndo Health voor telemonitoring en self care support. De toestemming tot verwerking van persoonsgegevens kan op zich steeds worden ingetrokken, maar deze intrekking zal de rechtmatigheid van de verwerkingen vóór de intrekking niet aantasten en kan bovendien leiden tot opschorting of beëindiging van de diensten van Syndo Health, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

De gebruiker kan de recentste versie van de Algemene Voorwaarden en van de Privacyverklaring steeds nalezen via de App of via de website van Syndo Health.